Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en bezoekers aan onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit persoonsgegevens stelt.

Met deze privacyverklaring geeft HEMMINGA LOGISTIEK invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

HEMMINGA LOGISTIEK doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met ons heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via internet verloopt.

Wij bewaren uw gegevens voor onze eigen bedrijfsvoering en administratie. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw achternaam en voorletter(s) eventueel roepnaam, (mail)adresgegevens, en telefoonnummer. HEMMINGA LOGISTIEK verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. HEMMINGA LOGISTIEK bewaart ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor overheidsorganen.

HEMMINGA LOGISTIEK zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de opdracht cq. overeenkomst ter kennis gekomen informatie, geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht cq. overeenkomst, zijnde de overeengekomen activiteiten.

Wanneer u HEMMINGA LOGISTIEK verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit de opdracht cq. overeenkomst uw opdracht uit te voeren, kunnen wij gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt verwerken. Het spreekt voor zich dat wij in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert conform de AVG.

Dit betekent onder andere dat uw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacy Verklaring. Dat uw persoonsgegevens door ons beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien wij hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

HEMMINGA LOGISTIEK verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw opdracht cq. overeenkomst vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement.

HEMMINGA LOGISTIEK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HEMMINGA LOGISTIEK neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op de met Functionaris Gegevensbescherming van HEMMINGA LOGISTIEK. Hij is te bereiken via info@hemminga-logistiek.nl.

Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan de Functionaris HEMMINGA LOGISTIEK. Hij is te bereiken via info@hemminga-logistiek.nl.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij behouden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.